71 79 36 06 | [email protected]

Depression

Depression

Depression er desværre en udbredt lidelse, da ca. 17-18% i befolkningen vil blive ramt i løbet af livet. Uheldigvis går mange tilmed alene rundt med sygdommen uden at få det rette hjælp. Paradoksalt er selve depressionssymptomerne i sig selv oftest den primære årsag til, at man ikke opsøger den nødvendige hjælp. Når man kæmper med bl.a. energiløshed, modløshed, svære skyldfølelser og manglende tro på at noget kan forandres, er det forståeligt hvorfor hjælpen ikke opsøges. Heldigvis er der idag en større indsigt i at depression skal og kan behandles og her viser psykologisk behandling rigtig gode resultater.

142px-Pablo_Picasso,_1904,_Woman_with_a_Helmet_of_Hair,_gouache_on_tan_wood_pulp_board,_42.7_x_31.3_cm,_Art_Institute_of_Chicago

Hvordan depression opleves

Depression

Depression er en meget smertefuld tilstand, som man skal tage alvorligt, og kan ikke sammenlignes med at have et par dårlige dage. Vi alle oplever dage med tristhed, men en depression går dybere. Her er stemningslejet mere vedvarende sænket, hvor man føler sig nedtrykt eller ikke i stand til at føle noget som helst i flere uger eller måske måneder. Med nedtryktheden følger typisk energiløshed, træthed, søvnforstyrrelser, nedsat lyst og engagement. Ofte kan man også opleve forringet koncentration- og opmærksomhedsevne, hvorfor man hyppigere mister overblikket og ikke kan magte de samme ting. Urimelige selvbebrejdelser og nedsat selvfølelse og selvtillid er normale symptomer. Ofte kan der opstå selvmordstanker og i værste fald planer og forsøg på selvmord.

Heldigvis findes der gode behandlingsmuligheder. Effekten af samtaleterapi er veldokumenteret og vi ved også, at hurtigere man kommer i gang, jo bedre virker det.

Hvordan jeg behandler depression

Jeg benytter mig fortrinsvist af den sidste nye metode inden for kognitiv adfærdsterapi, der hedder ACT (Acceptance and Commitment Therapy), der viser gode resultater i behandlingen af depression.

I ACTbehandlingen vil vi sammen undersøge din nuværende livssituation og blive klogere på, hvordan samspillet mellem tanker, følelser og adfærd påvirker din trivsel. Ved at arbejde fokuseret på dette samspil kan forandring opstå og skabe større livstilfredshed. I tråd med ACT vil jeg bl.a. lære dig mindfulnessteknikker til at styrke opmærksomheden og udvikle en mere accepterende, medfølende og fleksibel holdning overfor smertefulde tanker og følelser. Desuden vil jeg lægge vægt på at få bevidstgjort, hvad der virkelig er betydningsfuldt og væsentligt for dig, støtte dig i at handle derefter.

ACT er hjælpsom i håndteringen af de svære tanker og følelser i forbindelse med en depression, da den tilbyder en måde til at udvikle et mere konstruktivt og hjælpsomt forhold til smertefulde tanker og følelser. Ifølge ACT er smerte almindeligt og en uundgåelig del af tilværelsen. Det er ganske normalt at svære og vanskelige følelser som f.eks. ked-af-det-hed, vrede og frygt opstår i forbindelse med smertefulde og krævende livsomstændigheder, som f.eks. når vi mister noget dyrebart. Men vores umiddelbare instinktive behov for at kontrollere eller undgå de smertefulde tanker og følelser kan medføre unødvendig og længerevarende lidelse. Og depression kan her forstås som et mislykket forsøg på at undgå de smertefulde følelser som f.eks. vrede, skam eller tristhed, der er forbundet med tab.

Sorg er en smertefuld følelse, som vi alle kommer til at opleve, og er en ganske normal og sund følelsesmæssig reaktion på ethvert væsentligt tab. Måske det er et menneske man mister på grund af død, afvisning eller flytning, eller det kan være et betydningsfuldt job, dyr, legemsdel, eller funktionsevne. For dem alle gælder det, at først når vi accepterer smerten og lærer at rumme den som en naturlig følgesvend ovenpå at have mistet noget dyrebart, vil vi fleksibelt kunne bevæge os videre.

Men mange af os vil nægte at være med sorgen og gøre alt for at undgå at mærke den – vi kan begrave os i arbejde, vi kan kaste os ud i nyt forhold eller vi kan bedøve os selv med alkohol eller medicin. Det typisk ukonstruktive og på den lange bane umulige forsøg på at fortrænge en ubehagelige følelse kan illustreres med en lille analogi. Det svarer til, at man konstant prøver at fastholde en badebold under vandet. Dette kan man sagtens i et stykke tid, men man blive træt i armene og i det øjeblik man giver slip, popper bolden op til overfladen. Og læg mærke til, at mens vi bruger enorme mængder af tid og energi på at holde badebolden under overfladen, passerer livet forbi én.

Vejen mod et mere meningsfuldt liv med en depression er sammen at opdage de forståelige, men kortsigtede og uvirksomme strategier for at undgå svære og ubehagelige tanker og i stedet få hjælp til at opdage, hvordan de kan rummes og accepteres, samtidig med at vi forfølger et rigere, fyldigere og mere indholdsrigt liv.

samtaleterapi